Polityka Prywatności 

Twoja prywatność ma dla nas znaczenie

Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do przetwarzania danych osobowych, które gromadzimy, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, korzystasz z naszej aplikacji mobilnej, gdy świadczymy na Twoją rzecz Usługi rekrutacyjne, pracy tymczasowej czy outsourcingu, a także do przetwarzania danych osobowych osób pracujących dla firm, z którymi współpracujemy lub zamierzamy współpracować.

Niniejsza Polityka wyjaśnia, kim jesteśmy, do jakich celów możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, w jaki sposób je przetwarzamy, komu możemy je ujawniać, dokąd mogą być przekazywane lub skąd można uzyskać do nich dostęp , a także jakie przysługują Ci prawa.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe
Klientom Starko. W zakresie naszych usług, w tym rekrutacji i świadczenia pracy tymczasowej.

Podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi związane z zasobami ludzkimi (np. dostawcom usług płacowych).

Zewnętrznym dostawcom usług informatycznych (np. korzystamy z usług zewnętrznego dostawcy w celu wsparcia naszej infrastruktury informatycznej. Ważna część naszego oprogramowania i baz danych znajduje się w chmurze, która jest obsługiwana przez zewnętrznego dostawcę usług).

Zewnętrznym dostawcom usług marketingowych (np. możemy przechowywać Twoje dane osobowe w opartej na chmurze aplikacji CRM, która jest hostowana i obsługiwana przez zewnętrznego dostawcę usług; kiedy korzystamy z usług zewnętrznego dostawcy w celu zorganizowania wydarzenia, możemy udostępnić Twoje dane osobowe tej stronie trzeciej, aby zaprosić Cię na to wydarzenie).

Dostawcom usług profesjonalnych (np. naszym audytorom, doradcom podatkowym, doradcom prawnym).

Bankom i ubezpieczycielom (np. w celu wypłaty wynagrodzeń naszych pracowników tymczasowych udostępniamy część ich danych osobowych bankowi).

Funduszom emerytalnym. 

Władzom publicznym (np. zgodnie z obowiązującym prawem Randstad musi ujawnić dane osobowe zakładowi ubezpieczeń społecznych i organom podatkowym).

Organom ścigania, sądom i organom regulacyjnym (np. w ramach prowadzonego dochodzenia służby policyjne mogą wymagać od nas ujawnienia im danych osobowych).

Aby uzyskać więcej informacji na temat zabezpieczeń, które wdrożyliśmy w celu ochrony Twoich danych osobowych na arenie międzynarodowej, skontaktuj się z nami pod adresem biuro@starko.com.pl
W jaki sposób będziemy chronić Twoje dane osobowe

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych przed przypadkową utratą, wykorzystaniem, zmianą, zniszczeniem, ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem. Ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych tym podmiotom, które mają rzeczywistą potrzebę biznesową, aby je poznać. Podmioty przetwarzające Twoje dane osobowe podlegają zasadom Randstad dotyczącym bezpieczeństwa informacji i IT, ochrony danych oraz innym wewnętrznym przepisom i wytycznym dotyczącym przetwarzania danych osobowych.

Chociaż wdrożyliśmy środki ochrony Twoich danych osobowych, ważne jest, aby mieć świadomość, że nie można zagwarantować bezpieczeństwa danych w stu procentach. W związku z tym wdrożyliśmy procedury postępowania w przypadku incydentów związanych z bezpieczeństwem danych oraz w celu spełnienia wy.

                                                                        Twoje prawa do ochrony danych

Przysługują Ci następujące prawa dotyczące Twoich danych osobowych: 

1. Prawo do informacji - masz prawo do uzyskania jasnych, przejrzystych i łatwo zrozumiałych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe i jakie przysługują Ci prawa. Dlatego przekazujemy Ci informacje zawarte w niniejszym dokumencie.

2. Prawo dostępu - masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, które przechowujemy – jest tak, ponieważ chcemy poinformować Cię o posiadaniu przez nas Twoich danych osobowych i umożliwić Ci sprawdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

3. Prawo do sprostowania - jeżeli Twoje dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, masz prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych.

4. Prawo do usunięcia - znane również jako „prawo do bycia zapomnianym”, w uproszczeniu umożliwia żądanie skasowania lub usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie ma istotnego powodu, abyśmy je przechowywali. Prawo do usunięcia danych nie jest prawem ogólnym; istnieją wyjątki.

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania - masz prawo do „zablokowania” lub powstrzymania dalszego wykorzystywania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Gdy przetwarzanie jest ograniczone, nadal możemy przechowywać Twoje dane osobowe, ale nie możemy ich dalej wykorzystywać. Prowadzimy listy osób, które poprosiły o „zablokowanie” dalszego wykorzystywania ich danych osobowych, aby mieć pewność, że ograniczenie będzie przestrzegane w przyszłości.

6. Prawo do przenoszenia danych - w pewnych okolicznościach masz prawo do uzyskania i ponownego wykorzystania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ponadto, w przypadku spełnienia określonych warunków, masz prawo do przekazania takich danych osobowych bezpośrednio stronie trzeciej.

7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania - masz prawo sprzeciwić się niektórym rodzajom przetwarzania w określonych okolicznościach. W szczególności masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów lub ze względu na interes publiczny; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym profilowania); prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania Twoich danych osobowych do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych w określonych przypadkach.

8. Prawo do wycofania zgody - jeśli przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w konkretnym przypadku opiera się na Twojej zgodzie, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Obejmuje to Twoje prawo do wycofania zgody na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych w kontekście dobrowolnych ankiet pracowniczych.

9. Prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji - masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji ma miejsce, gdy system elektroniczny wykorzystuje dane osobowe do podejmowania decyzji bez udziału człowieka. Nie jest to ogólne prawo do sprzeciwu; istnieją od niego wyjątki. Na przykład możemy korzystać z automatycznego podejmowania decyzji, gdy jest to konieczne do wykonania umowy z Tobą i istnieją odpowiednie środki w celu ochrony Twoich praw. 

Możesz skorzystać ze swoich praw pisząc pod adres mailowy biuro@starko.com.pl . Rozpatrzymy Twój wniosek ze szczególną starannością, aby zagwarantować skuteczne egzekwowanie Twoich praw. Możemy poprosić Cię o potwierdzenie tożsamości, aby mieć pewność, że nie udostępniamy Twoich danych osobowych nikomu poza Tobą! Musisz mieć świadomość, że w szczególnych przypadkach (na przykład ze względu na wymogi prawne) możemy nie być w stanie od razu zrealizować Twojego wniosku. W każdym przypadku poinformujemy Cię o podjętych działaniach w terminie miesiąca od złożenia wniosku.